FAQ

Coaching menedżerski stosowany jest najczęściej w następujących sytuacjach:

 • Awans – menedżer rozpoczyna karierę kierowniczą/dyrektorską, chce rozwijać nowe umiejętności i wymaga wsparcia w trudnym momencie kariery. Skupia się na rozwoju kompetencji menedżerskich, budowaniu efektywnych relacji między menedżerem, a jego podwładnymi. Pozwala zdefiniować nową rolę menedżera, zebrać zasoby i narzędzia oraz szybko zwiększyć swoją efektywność w nowej sytuacji.
 • Budowanie strategii – menedżer ma przed sobą zadanie stworzenia wizji i jej zrealizowanie. Praca z coachem pozwoli na odszukanie swoich najlepszych zasobów, uświadomienie sobie ich oraz zbudowanie planu działań, który umożliwi realizację zamierzeń. Celem jest m.in. rozwijanie umiejętności przewodzenia i motywowania pracowników, kierowanie zaangażowania i dzielenie się wizją z podwładnymi i zespołami. Z usług coacha korzysta wielu menedżerów znanych firm z Wrocławia i sąsiednich miejscowości.
 • Zapewnienie równowagi między życiem osobistym a zawodowym – menedżer, który ma poczucie, że jego sukcesy w pracy odbywają się kosztem życia prywatnego i rodziny, może skorzystać ze wsparcia coachingu dla menedżerów, który pomoże połączyć te dwie dziedziny życia, by nawzajem się wspierały.
 • Rozwijanie pracowników – menedżer poszukuje drogi rozwoju dla swoich podwładnych, aby byli bardziej kreatywni i samodzielni. Coaching pomoże znaleźć sposoby, jak zmotywować pracowników i siebie do ciągłego rozwijania się.
 • Zmiany organizacyjne – menedżer zarządzający zmianą, musi dotrzeć do pracowników
 • z jasną komunikacją, pomóc im odnaleźć się w nowej sytuacji. Praca z akredytowanym coachem, znanym we Wrocławiu ze swojej skuteczności, pozwoli menedżerowi przeprowadzić tę zmianę w sposób tak efektywny, jak to tylko możliwe.
 • Wywieranie wpływu – menedżer nie istnieje w próżni organizacyjnej. Jeżeli chce być skuteczny, musi umieć współpracować z osobami, które go otaczają i budować swoją pozycję. Coaching skierowany dla menedżerów pozwala dostrzec i uświadomić im, co kieruje ludźmi, jak można wykorzystać emocje, komunikację pozawerbalną i swój wizerunek, aby bardziej skutecznie realizować swoje cele.

 

Executive Coaching dla menedżerów najwyższego szczebla jest nowoczesnym narzędziem rozwoju osobistego dedykowanym prezesom, dyrektorom, członkom zarządu oraz innym osobom pełniącym istotne role w danej organizacji, firmie czy instytucji, działającej we Wrocławiu lub w okolicy.

Celem Executive Coachingu menedżerskiego jest indywidualny rozwój kadry zarządzającej, podniesienie efektywności osobistej, charyzmy przywódczej oraz innych ważnych cech i wartości danego lidera. Executive coaching służy rozwojowi świadomości lidera w zakresie jego stylu oraz sposobu zarządzania i zasobów zachowań, jakimi dysponuje w określonych sytuacjach oraz kreatywnego przełamywania impasów. Bardzo ceniony przez doświadczonych menedżerów jako narzędzie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Coaching zespołowysposób pracy z zespołem, w którym coach wspiera zespół w podnoszeniu jego efektywności zadaniowej i relacyjnej, pomaga doprecyzować cele zespołu, określa jego zasoby i ograniczenia, pomaga zbudować wewnętrzną spójność, znaleźć rozwiązania problemów i zdefiniować plan działania. W aspekcie relacyjnym coach pomaga dodatkowo katalizować negatywne emocje, modeluje komunikację i pomaga uczestnikom zespołu zrozumieć, co się w zespole dzieje.

Life coachingskupia się na wzroście jakości życia poprzez koncentrację na planowaniu życia i odnajdywaniu drogi do osiągnięcia postawionych celów. Obejmuje plany życiowe, wizję w życiu, dbałość o siebie, związki, zdrowie i urodę, kreatywność, wolność finansową, organizację, problemy z dziećmi, nastolatkami i studentami, deficyty uwagi, umiejętność organizowania równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Jest mocno nastawiony na rezultaty i stosowanie skutecznych narzędzi. Sesje life coachingu nie są terapią. Jest on przeznaczony dla osób całkowicie zdrowych.

Definicja coachingu w języku biznesowym

Coaching jest metodą budowania wartości menedżera na rynku pracy, ponieważ umożliwia rozwój kompetencji wysoko cenionych w biznesie, tzn. kierowniczych, biznesowych i osobistych – na przykład motywowanie, delegowanie, inicjatywa, orientacja na rezultaty, wyznaczanie i osiąganie celów, zarządzanie czasem, asertywność, konstruktywna krytyka, komunikacja międzyludzka, nawiązywanie i utrzymywanie relacji. Dzięki coachingowi menedżer może lepiej wykorzystać swój potencjał, wzrośnie jego efektywność i pozytywne postrzeganie jego osoby przez współpracowników. Wrocław to świetne miasto dla rozwoju biznesu tym samym dla ludzi sięgających po ambitne cele.

Definicja coachingu w języku psychologicznym

Coaching to proces mentalny, który zachodzi w kliencie i jest wzbudzany u klienta przez coacha przy pomocy pytań, stwierdzeń, parafraz i podsumowań ściśle odnoszących się do metodologii (np. ICF). W wyniku tego procesu następuje u klienta poszerzenie percepcji siebie i rzeczywistości o nowe perspektywy i kategorie poznawcze, za pomocą których zmienia się jego myślenie, co z kolei pociąga za sobą zmianę postaw, światopoglądu i reakcji emocjonalnych na pożądane przez klienta. To zaś umożliwia zmianę strategii działania i osiągnięcie wyznaczonego celu. Skorzystanie ze wsparcia dobrego coacha, którego umiejętności potwierdza międzynarodowa akredytacja ICF oraz dyplom psychologa i pedagoga daje perspektywy rozwoju dla każdego mieszkańca Wrocławia i okolic.

Definicja coachingu – po ludzku

Coaching składa się z dwóch części – pracy z coachem i pracy samodzielnej. Obie płaszczyzny działania wpływają na zmianę myślenia, nawyków, postaw, obrazu świata na bardziej satysfakcjonujące dla klienta.

Z zewnątrz praca z coachem może wyglądać jak rozmowa, podczas której klient odpowiada na pytania, wyciąga wnioski i wykonuje zadania. Tak naprawdę jest to jednak efektywna i komplementarna forma wsparcia. Proces zorientowany na przyszłość, w czasie którego klient lepiej poznaje siebie, znajduje nowe drogi i pokonuje przeszkody. Dzięki nowej energii i motywacji odnajduje w sobie siłę i chęć do działania. Między sesjami klient kontynuuje swoją pracę samodzielnie, jest to czas na przemyślenia, wdrażanie zmian oraz wykonywanie ustalonych wspólnie z coachem zadań.

Każde spotkanie daje wgląd w siebie, przyzwolenie na zmianę, pozwala zanalizować swoje potrzeby, jest swoistą trampoliną w przyszłość. Spójrz jak rozwija się Wrocław, Ty również możesz być obiektem podziwu.

Korzyści z coachingu

Badania Internatinal Coach Federation (ICF) dotyczące wartości coachingu dla kadry menedżerskiej, wskazują że:

Dla 35% badanych coaching to rozwój umiejętności interpersonalnych

Dla 18% rozwój kompetencji menedżerskich

Dla 15% rozwój sprawności biznesowej, merytorycznej, wiarygodności zawodowej

Dla 14% rozwój umiejętności przywódczych

Dla 12% przyspieszenie rozwoju osobistego w tym jasność określenia celów, równowaga między życiem zawodowym i osobistym, świadomość i wiedza o sobie, rozwój wewnętrzny.

Coaching:

 • Rozwija kompetencje
 • Poszerza perspektywę
 • Buduje świadomość potencjału klienta
 • Rozwija kreatywność
 • Daje klientowi narzędzia do działania
 • Pomaga nabrać biegłości i pewności w procesie podejmowania decyzji bazującym na uświadomionym systemie wartości
 • Wzmacnia asertywność
 • Wyzwala swobodę działania
 • Uświadamia potrzeby
 • Prowadzi do osiągania celów
 • Zmienia sposób postrzegania rzeczywistości
 • Pozwala uczyć się radzenia sobie z krytyką i porażką
 • Daje wzmocnienie umiejętności koncentracji
 • Jest swoistym treningiem uważności
 • Poprawia efektywność w działaniu
 • Zwiększa proaktywność i zaradność
 • Daje poczucie spełnienia i spokój
 • Pozwala wrócić do stanu równowagi
 • Zwiększa elastyczność myślenia
 • Ułatwia zarządzanie swoimi myślami i emocjami
 • Uruchamia zmiany
 • Wzmacnia umiejętności w budowaniu relacji interpersonalnych
 • Rozwija karierę
 • Pozwala przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu

Metoda EEG Biofeedback wykorzystuje efekt biologicznego sprzężenia zwrotnego do nauki wpływania na działanie własnego mózgu. Dzięki treningom staje się wydajniejszy i szybszy Pojaw się w naszym gabinecie we Wrocławiu, a przekonasz się o skuteczności Biofeedbackbędącego efektywną metodą leczenia zaburzeń wynikających z dysfunkcji pracy mózgu. Jej podstawa to plastyczność i bioregulacyjne możliwości mózgu człowieka, który stale wytwarza fale elektryczne wywołane aktywnością neuronów. Z zapisu EEG (QEEG) możemy uzyskać wiele informacji o stanie fizjologicznym (czuwanie, sen) i emocjonalnym (napięcie psychiczne, relaksacja). Wyrażają się one bowiem w postaci określonego wzorca bioelektrycznego fal. Czynność bioelektryczna mózgu zmienia się w zależności od wieku, stanu fizjologicznego, różnych czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych. Powstanie nieprawidłowych wzorców czynności mózgu, a także wszelkie zmiany generacji fal mózgowych są efektem zaburzeń regulacji neurofizjologicznej. Mózg musi mieć odpowiedni poziom wzbudzenia aby nastąpiło uczenie się. Poprzez systematyczny trening uczymy się zmieniać wzorzec fal mózgowych w pożądanym kierunku. EEG Biofeedback jest zatem techniką która pozwala na świadome kontrolowanie i sprzęganie funkcji fizjologicznych i psychicznychw zależności od celu terapii. Uczestnicząc w odpowiedniej liczbie treningów można w sposób zamierzony wzmacniać bądź osłabiać czynność. Prawidłowe zakresy częstotliwości fal mózgowych, które można wytrenować i utrwalić są określone na podstawie wiedzy naukowej w zależności od wieku, rodzaju wysiłku psychicznego oraz stanu świadomości klienta.

EEG Biofeedback Wrocław – to spotkania z dobrym coachem, terapeutą i najlepszym sprzętem, który pozwoli na polepszenie Twojego funkcjonowania w wielu wymiarach.

Metoda ta jest skuteczna w 80-95% przypadków, w zależności od stopnia złożoności problemu. Stosując EEG Biofeedback możemy więc polepszyć czynność bioelektryczną mózgu.

Zastosowanie terapii EEG Biofeeedback jest bardzo szerokie. Poleca się ją dla osób zdrowych celem poprawy ich funkcjonowania i samopoczucia, uzyskiwania lepszych efektów pracy a także umiejętności relaksacji. Dla osób pracujących w warunkach wzmożonego stresu, wysiłku i odpowiedzialności np.: – menedżerów pracujących pod presją czasu, uczniów, studentów w okresach wytężonej nauki przed egzaminami – sportowców – twórców, artystów, nauczycieli – wojska, pilotów, policji – kadry kierowniczej itp. Dla dzieci i dorosłych z dysfunkcjami w pracy mózgu w postaci np.: – nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD,ADD) – dysleksji, dysgrafii, dyskalkuli – zaburzeń uwagi i pamięci – stanów nerwicowych – zaburzeń psychosomatycznych – niskiej odporności na stres – depresji – zaburzeń snu – problemów logopedycznych – obniżonej odporności immunologicznej – tików – zespołu Tourette`a – autyzmu, zespołu Aspergera itd.

Specjalny program do treningu Biofeedback Stress Control umożliwia diagnozowanie reakcji na stres, poprzez ocenę objawów fizjologicznych, takich jak temperatura i reakcja skórno-galwaniczna w sytuacji napięcia (np. ekrany z zadaniami matematycznymi), jak i spoczynku.

Za pomocą tego programu  klient uczy się:

 • obiektywnej obserwacji i analizy reakcji organizmu w sytuacji stresowej;
 • kontroli reakcji fizjologicznych na stres;
 • optymalizacji odpowiedzi fizjologicznej na czynnik stresujący;
 • samoregulacji nieuświadamianych procesów fizjologicznych;
 • prostych technik relaksacji;

Zastosowanie:

 • trening osób narażonych na ciągły stres, który powoduje zaburzenia czynności centralnego i wegetatywnego układu nerwowego;
 • zaburzenia snu (bezsenność);
 • zaburzenia emocjonalne (lęki, depresja, agresja czy labilność emocjonalna);
 • bóle głowy o podłożu emocjonalnym;
 • zaburzenia psychosomatyczne o podłożu stresogennym;
 • relaksacja, medytacja;
 • nauka kontroli stresu w sytuacjach go powodujących.

Pamięć i uczenie się zależą od stanu aktywności mózgu, wyrażonej w częstotliwości wytwarzanych fal mózgowych. Efektywność (kreatywność) w pracy polega na umiejętności uzyskania pożądanego w danej chwili poziomu wzbudzenia umysłu czyli generowania przez mózg odpowiednich częstotliwości fal. Można to porównać z pracą skrzyni biegów w samochodzie. Trening EEG Biofeedback jest swoistym szkoleniem menedżerskim i jednocześnie nowoczesną i bezpieczną metodą wspierającą podczas intensywnej pracy, usuwającą trudności w zapamiętywaniu i odtwarzaniu, wspomagającą leczenie zaburzeń emocjonalnych i chorób psychosomatycznych. Doskonali i usprawnia funkcje umysłu, poprawia samopoczucie poprzez umiejętność kontroli stresu, wpływa na poprawę funkcjonowania i jakość życia człowieka.

Wskazania dla dzieci i dorosłych:

 • problemy z pamięcią i koncentracją;
 • problemy z planowaniem i skupieniem;
 • mała odporność na stres;
 • nadpobudliwość psychoruchowa;
 • poprawa szybkości uczenia się;
 • trema, reakcje stresowe, agresja;
 • zaburzenia samooceny, depresja, zaburzenia lękowe;
 • problemy z podejmowaniem decyzji.

Jeżeli widzisz u siebie którąkolwiek z wyżej opisanych trudności, zapraszam na treningi EEG Biofeedback do mojego gabinetu położonego w Smolcu niedaleko Wrocławia.

Jako dobry coach proponuję połączenie pracy metodą Biofeedback z coachingiem dla menedżerów jako bardzo efektywną formę wspierania rozwoju osobistego. Również Life coaching może być uzupełniony pracą z EEG Biofeedback, gdyż efekty optymalizacji pracy mózgu niezwykle wspierają nasze codzienne funkcjonowanie. Natomiast coaching prowadzony przez profesjonalnego i dobrego coacha sprawia, że cele które przed sobą stawiamy oraz zmiany, które planujemy stają się realnie osiągalne.