Regulamin coachingu i pomocy psychologicznej

Regulamin  sesji  coachingu  i  pomocy psychologicznej oraz sesji biofeedback.

 

 1. Strona internetowa dostępna pod adresem www.coachpsycholog.pl przedstawia propozycję usług psychologicznych i stanowi zaproszenie do składania ofert. Skorzystanie z usług jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu
 1. Oferowana pomoc świadczona jest osobom pełnoletnim w formie komunikacji
  w trybie on-line, wizyt w domach klientów, sesji w gabinecie lub szkoleń w miejscu wyznaczonym przez klienta.
 2. Czas trwania jednej sesji coachingu to 60 minut, jednej sesji pomocy pedagogicznej
  i psychologicznej to 50 minut, jednej sesji biofeedback to 25 do 45 minut. Liczba sesji ustalana jest indywidualnie z coachem – psychologiem. Psychologiem realizującym usługę jest mgr Monika Ziobrowska
 3. Opłaty za sesje pobierane są przed spotkaniem. Płatności za sesje on-line i w ramach wizyt domowych należy dokonać za pomocą przelewu na konto nr:

38 10205558 0000 80023141 4269

Odbiorcą przelewu jest Monika Ziobrowska. W tytule przelewu należy podać swoje imię i nazwisko oraz datę umówionej sesji. W przypadku płatności z zagranicy kod SWIFT jest następujący: BPKOPLPW

 1. W przypadku sesji w gabinecie płatność przyjmowana jest wyłącznie gotówką. Należy mieć odliczoną kwotę. W przypadku braku możliwości wydania reszty nadpłata zaliczana jest na poczet przyszłej sesji
 2. W wypadku niewykorzystania umówionego i opłaconego terminu sesji pieniądze nie są zwracane, chyba że wizyta zostanie anulowana bądź przełożona z co najmniej 72 godzinnym (3 dniowym wyprzedzeniem)
 3. W wypadku opóźnienia sesji (bądź przerw w sesji, np. z powodów technicznych)
  z przyczyn leżących po stronie klienta sesji nie przedłuża się
 4. W wypadku konieczności zmiany terminu sesji z przyczyn leżących po stronie coacha- psychologa, jak np. choroba – zostaje ustalony (w porozumieniu z klientem) nowy termin sesji, bądź wpłacone pieniądze zostaną zwrócone
 5. Coach – Psycholog stosuje się do zasad Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego a wszelkie informacje uzyskane w trakcie sesji są objęte ścisłą tajemnicą zawodową
 6. Zasada poufności nie obowiązuje w wypadku bezpośredniego zagrożenia życia klienta, bądź w sytuacji możliwości popełnienia przez klienta czynu zabronionego
  w pojęciu Kodeksu Karnego
 7. Coach – Psycholog pozostaje z klientami wyłącznie w relacji terapeutycznej. Klienci nie powinni kontaktować się z psychologiem w celach innych niż cele coachingowe/terapeutyczne i w innym czasie niż czas sesji coachingowych/terapeutycznych.
 8. Coach – Psycholog zastrzega sobie możliwość niepodjęcia pracy terapeutycznej
  z klientem w sytuacji, gdy nie czuję się kompetentna w zakresie zgłaszanego problemu.