SPOSOBY PROWADZENIA ROZMÓW OCENIAJĄCYCH

Cel ogólny szkolenia:

Ideą treningu jest zdobycie podstawowych umiejętności niezbędnych do prowadzenia rozmowy oceniającej w ramach realizacji systemu okresowych ocen pracowniczych.

 

Cele szczegółowe:

 1. Umiejętność formowania celów w sposób, zakładający ich realizację.
 2. Umiejętność rozpoznawania kryteriów ważnych dla innych ludzi oraz ustalania środków niezbędnych do osiągania celów.
 3. Swoboda w komunikowaniu się – dobry kontakt, wywieranie pozytywnego wpływu na ludzi, elastyczność i skuteczność.
 4. Umiejętność odnajdywania i uruchamiania mechanizmów samomotywacji
  i motywowania innych.
 5. Umiejętność szybkiego reagowania na zmiany.
 6. Umiejętność skutecznego myślenia i działania.
 7. Umiejętność skutecznej komunikacji.

 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

Ramowy program szkolenia

 

CEL I ZNACZENIE PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH ROZMÓW OCENIAJĄCYCH:

 • Okresowe systemy ocen pracowników
 • Analiza potencjału kadrowego

 

POJĘCIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH:

 • Kompetencje a kwalifikacje
 • Kompetencje a talenty

 

PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY OCENIAJĄCEJ:

 • Analiza dokumentów
 • Zebranie i opracowanie istotnych faktów z pracy osoby ocenianej
 • Zapoznanie się z arkuszem oceny i samooceny
 • Własne emocje
 • Typy pracowników – różne osobowości

 

ETAPY ROZMOWY OCENIAJĄCEJ:

 • Strategie budowania całości rozmowy oceniającej
 • Nawiązanie kontaktu, wskaźniki, sposoby jego podtrzymania
 • Kontakt rzeczywisty i kontakt pozorny
 • Autodiagnoza mocnych i słabych stron
 • Omówienie obszarów ocenionych pozytywnie
 • Wskazanie obszarów, w których warto osiągnąć poprawę
 • Określenie celów krótko i długoterminowych – aspekt motywacji
 • Podsumowanie rozmowy

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ZWROTNEJ, ROLA PYTAŃ W ROZMOWIE:

 • Analiza aktualnej sytuacji
 • Kreowanie właściwej atmosfery
 • Skuteczna komunikacja
 • Różnica między opisem a oceną
 • Formy i przykłady pytań: otwarte, zamknięte, wprost, alternatywne, sugerujące, odroczone i przejściowe

 

SKUTECZNE CHWALENIE I KONSTRUKTYWNA KRYTYKA:

 • Opór i radzenie sobie z oporem
 • Podnoszenie morale, motywacja i zaangażowanie
 • Funkcje ekspresji niewerbalnej
 • Afirmacje
 • Parafrazy i odzwierciedlenia
 • Komunikaty JA

 

BŁĘDY W OCENIE PRACOWNICZEJ:

 • Błędy techniczne:
 • Błędy psychologiczne:

 

USTALANIE PLANU ROZWOJU PRACOWNIKA:

 • Wykorzystanie i interpretowanie zebranych danych
 • Komunikowanie wyników rozmowy
 • Aspekt etyczny
 • Wzbudzanie motywacji
 • Ustalanie celów i sposobów ich ewaluacji

 

PRZEGLĄD METOD OCENY PRACOWNICZEJ:

 • Przykłady różnych arkuszy ocen pracowniczych
 • Metody ośrodków oceny i rozwoju
 • Ocena pracownicza 360 stopni