SZKOLENIA BHP WROCŁAW

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
 2. b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 3. c) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

 

Czas trwania szkolenia: minimum 3 godziny lekcyjne

Ramowy program szkolenia (instruktażu ogólnego)

 • Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
 • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.
 • Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego.
 • Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
 • Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
 • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

 

 

Czas trwania szkolenia: minimum 8 godzin lekcyjnych

Ramowy program szkolenia (instruktażu stanowiskowego)

Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:

a. omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:

–           elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty),

–           elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. Pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty),]

–           przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy,

b. omówienie zagrożeń występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami oraz zasad postępowania w razie wypadku lub awarii,

c. przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.

Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy, zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.

Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora.

Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.

Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika.


Czas trwania szkolenia: minimum 8 godzin lekcyjnych

Ramowy program szkolenia (okresowego dla pracowników administracyjno-biurowych)

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

 • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
 • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
 • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
 • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

 

Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

 

Czas trwania szkolenia: minimum 8 godzin lekcyjnych

Ramowy program szkolenia (okresowego dla pracowników na stanowiskach robotniczych)

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą

Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka

 

 

Czas trwania szkolenia: minimum 16 godzin lekcyjnych

Ramowy program szkolenia (okresowego dla pracowników na stanowiskach kierowniczych)

 

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw UE, konferencji MOP):

a )Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

– obowiązków zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

– ochrony pracy kobiet i młodocianych,

– profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

– szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

– organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy

b) Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki

Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu wypadków przy pracy, składka wypadkowa)

Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.