TRENING UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH

Cel ogólny szkolenia:

Ideą treningu jest zdobycie istotnych umiejętności menedżerskich.

 

Cele szczegółowe:

1. Umiejętność formowania celów w sposób, zakładający ich realizację.
2. Umiejętność rozpoznawania kryteriów ważnych dla innych ludzi oraz ustalania środków niezbędnych do osiągania celów.
3. Swoboda w komunikowaniu się – dobry kontakt, wywieranie pozytywnego wpływu na ludzi, elastyczność i skuteczność.
4. Umiejętność odnajdywania i uruchamiania mechanizmów samomotywacji
i motywowania innych.
5. Umiejętność szybkiego reagowania na zmiany.
6. Umiejętność skutecznego myślenia i działania.
7. Umiejętność skutecznej komunikacji.

Czas trwania szkolenia: 16 godzin

Ramowy program szkolenia

 

ROLA I FUNKCJE MANAGERA:

 • Podstawowe funkcje i zadania menedżera – lidera.
 • Problemy kierowania – czynnik ludzki, relacje społeczne, formalne i nieformalne czynniki kształtujące sytuacje zawodowe.
 • Osobowość menedżera, a skuteczność działania w rolach kierowniczych: cechy sprzyjające i utrudniające realizację celów
 • Analiza i doskonalenie własnego stylu kierowania

 

SKUTECZNA KOMUNIKACJA:

 • Techniki aktywnego słuchania
 • Przepływ informacji, poziomy i rodzaje komunikowania, funkcje procesów komunikacyjnych, kontakty interpersonalne a formalne, pośrednia komunikacja organizacyjna.
 • Język przywódcy – czyli jak być przekonywującym?
 • Dwustronność przepływu informacji
 • Udzielanie informacji zwrotnej

 

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW:

 • Motywacja – mobilizowanie, tworzenie motywacji finansowych i pozafinansowych, zarządzanie jako zaspokajanie potrzeb ludzkich, wartości i modele sukcesu.
 • Kiedy ludzie są zdemotywowani?
 • Czym motywować pracowników? – potrzeby pracowników
 • Jak motywować? – techniki motywowania

 

OCENA PRACY:

 • Ocena formalna i nieformalna
 • Błędy oceny – jak ich unikać?
 • Sposoby prowadzenia rozmowy oceniającej
 • Jak chwalić pracowników
 • Jak udzielać reprymendy pracownikom
 • Informacja zwrotna – konstrukcja informacji zwrotnej, umiejętność rozróżnienia oceny od opisu, kiedy udzielać informacji zwrotnej i jak ją przyjmować
 • Ustalanie celów i wyciąganie wniosków

 

ROZWIJANIE PRACOWNIKÓW:

 • Delegowanie zadań i uprawnień
 • Elementy myślenia twórczego i asertywności.
 • Zasady coachingu

 

TRUDNE SYTUACJE W KIEROWANIU LUDŹMI:

 • Dyscyplinowanie pracowników (formalny i nieformalny sposób dyscyplinowania, zasady udzielania upomnień i nagan prowadzenie rozmowy dyscyplinującej)
 • Sytuacje trudne i procesy podejmowania decyzji – indywidualne i grupowe rozwiązywanie problemów.
 • Rozwiązywanie konfliktów (dynamika konfliktu, indywidualne style reagowania w sytuacjach konfliktowych, strategie rozwiązywania konfliktów)