Warunki ogólne zamawiania i udziału w szkoleniu

1. Wstępnym warunkiem organizacji szkolenia jest:

a. Odesłanie podpisanego „Potwierdzenia zamówienia szkolenia faksem na
nr 71 707 22 83 lub e-mailem na adres: psycholog@ziobrowska.pl – dotyczy szkoleń organizowanych poza siedzibą MIND Monika Ziobrowska.

b. Przesłanie wypełnionego elektronicznego formularza, który znajduje się pod każdym szkoleniem organizowanym w siedzibie MIND Monika Ziobrowska.

2. Opłata za planowane szkolenie:

a. Powinna znaleźć się na naszym koncie przynajmniej w dniu poprzedzającym szkolenie, chyba, że strony postanowią inaczej – dotyczy szkoleń organizowanych poza siedzibą MIND Monika Ziobrowska .

b. Po akceptacji Państwa zgłoszenia, należy wpłacić kwotę zaliczkę w wysokości 50% w terminie 2 tygodni, aby zapewnić sobie miejsce na szkoleniu  (w przypadku braku wpłaty w ciągu 2 tygodni osoba przechodzi na listę rezerwową). Dopłatę należy uiścić najpóźniej tydzień przed planowanym szkoleniem. W treści przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz temat szkolenia.

Nasz numer rachunku:

38 10205558 0000 80023141 4269

W przypadku szkoleń obejmujących więcej niż jeden termin zajęć oraz płatność w ratach uczestnik podpisuje umowę zobowiązującą go do opłacenia wszystkich zjazdów. Certyfikat wydawany jest jedynie po ukończeniu całego szkolenia – tj. udziału we wszystkich zaplanowanych blokach.

W momencie rozpoczęcia szkolenia nie prowadzimy już negocjacji cenowych.

3. Zastrzegamy sobie możliwość nierozpoczęcia szkolenia w wypadku braku potwierdzenia zapłaty za szkolenie.

4. Zastrzegamy sobie możliwość nierozpoczęcia szkolenia w wypadku braku odpowiedniej liczby chętnych – dotyczy szkoleń organizowanych w siedzibie MIND Monika Ziobrowska.  W tym przypadku cała wpłacona kwota zostaje zwrócona lub po akceptacji uczestnika przeniesiona na następny wyznaczony termin szkolenia lub na inne szkolenie z naszej oferty.

5. W przypadku pisemnej rezygnacji ze szkolenia do tygodnia przed dniem planowanego szkolenia  następuje zwrot wpłaconej kwoty po potraceniu 10% kosztów manipulacyjnych, rezygnacja poniżej tygodnia przed planowanym szkoleniem – kwota zaliczki nie podlega zwrotowi.

6. W wypadku szkolenia odbywającego się poza Wrocławiem cena szkolenia zostaje powiększona o koszty dojazdu (ryczałt za samochód zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem, cena biletów kolejowych I klasy, cena biletu lotniczego wraz z opłatami lotniskowymi i transportem pod salę szkoleniową itp.). W gestii podmiotu zamawiającego szkolenie jest pokrycie ewentualnych kosztów noclegu wraz ze śniadaniem.

7. Grupa warsztatowa może liczyć do 25 osób (nie może więcej). W przypadku mniejszej ilości osób na szkoleniu cena nie ulega zmianie. Przy mniejszej grupie istnieje jednak szansa przeprowadzenia większej ilości ćwiczeń praktycznych.

8. Listę uczestników wraz z datą urodzenia Zamawiający powinien przesłać najpóźniej na tydzień przed planowanym szkoleniem.

9. Jeśli szkolenie nie kończy się egzaminem zaświadczenie o ukończeniu warsztatów jest wystawiane na podstawie obecności na całych warsztatach. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wystawienia zaświadczenia przy nie spełnieniu przez uczestnika szkolenia powyższego warunku. Formalnie jest to brak podpisu na liście obecności (osobno za każdy dzień szkolenia). Wykładowcy mają prawo w czasie zajęć zweryfikować obecność na warsztatach osób, które podpisały się na liście. W wypadku nie obecności osoby, która podpisała się na liście wykładowca ma prawo zaznaczyć to na liście obecności. W takim wypadku traktujemy to identycznie jak brak podpisu na liście obecności.

10. Po przeprowadzeniu szkolenia MIND Monika Ziobrowska przygotuje dla każdego uczestnika, który spełnił warunki zaliczenia zaświadczenie o uczestnictwie
w szkoleniu po spełnieniu następujących warunków:

    • Opłaceniu faktury za szkolenie
    • Przekazaniu nam listy uczestników zawierającej następujące dane: Imię i nazwisko, data urodzenia oraz list obecności.
    • Zakończeniu szkolenia

 
Zaświadczenia wysyłamy Zamawiającemu listem poleconym w ciągu 14 dni po zakończeniu szkolenia. Zaświadczenia dla uczestników szkolenia odbywającego się w siedzibie MIND Monika Ziobrowska zostaną wydane zaraz po zakończeniu szkolenia.

W przypadku gdy szkolenie jest rozbite na bloki – uczestnicy dostaną zaświadczenia po zakończeniu wszystkich bloków szkoleniowych.